Poziv za kandidaturu za predsjednika društva

PDFIspis

Dragi Mosoraši,
sredinom ožujka istječe moj mandat predsjednice društva stoga je jučer na sjednici upravnog odbora donesena odluka o pozivanju članova na kandidaturu za novog predsjednika društva.


Izborna skupština će se održati početkom ožujka čim dobijem potvrdu za traženi prostor, a do ponedjeljka 13.2.2023.g. na ovaj mail možete poslati svoju kandidaturu za novog predsjednika koji će se birati na sjednici Izborne skupštine od strane Skupštine koju sačinjavaju svi članovi (Članak 20. točka 2. Statuta Hrvatskog planinarskog društva "Mosor"). Skupština bira predsjednika, dva dopredsjednika i članove Upravnog odbora (na prijedlog kandidata za predsjednika Društva), članove Nadzornog odbora, članove Suda časti i likvidatora, te usvaja odluku o njihovom razrješenju.


Predsjednika Društva bira Skupština na mandat od četiri (4) godine i isti može biti ponovno biran za novo mandatno razdoblje.


Predsjednik obavlja sljedeće zadaće i poslove:

 • predstavlja i zastupa Društvo
 • saziva Skupštinu
 • saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora, predlaže dnevni red, skrbi o provođenju odluka, te potpisuje akte, odluke i zapisnike koji se donose
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odbora
 • odgovoran je za zakonitost rada Društva i njegovih tijela, ispunjavanje zakonom, Statutom i drugim propisima ili ugovorima utvrđenih obveza Društva
 • vodi poslove Društva i skrbi o izvršenju odluka i zaključaka Skupštine
 • odgovoran je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog plana i godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i financijski je nalogodavatelj Društva
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva
 • potiče aktivnosti na razvoju i promociji planinarstva, sportskog penjanja i planinarskog skijanja
 • dostavlja zapisnik s sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva, a u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Društva


Javno predstavljanje svih kandidata, njihovih lista sa imenima dopresjednika i članova upravnog odbora, te programa rada za iduće mandatno razdoblje će biti u srijedu 15.02.2023.g., a na izbornoj skupštini početkom ožujka će se glasovanjem birati novi predsjednik.


Svi članovi sa plaćenom članarinom u tekućoj godini imaju pravo na kandidaturu za predsjednika stoga Vas pozivam da pošaljete svoju prijavu za ovu odgovornu, ali časnu funkciju.

 

Srdačan pozdrav
Predsjednica HPD-a Mosor
dr.sc.Ivana Radonić